کلمه
انگورک
اشتباه تایپی
hk',v;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انگورک در دهخدا

انگورک. [ اَ رَ ] (اِ مرکب ) مردمک دیده. (انجمن آرا) (آنندراج ). سیاهی چشم. (یادداشت مؤلف ) :
انگورک چشم ماست خالت گویی
کزعین سواد مردم دیده فتاد.
مولوی (از آنندراج ).
|| بثوری که از انصباب مواد عفنه در بدن پیدا می شود. (آنندراج ) :
پیش آنکس که برد نشئه ز بول نمکی
دختر رز بود انگورکی و آتشکی.
اشرف (از آنندراج ).
|| نوعی از عنکبوت را نیز گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا). قسمی رتیل. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه انگورک در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - انگور فرنگی ۲ - نوعی عنکبوت شبیه بدان. انگور .

معنی واژه انگورک در فرهنگ عمید

۱. انگور کوچک.
۲. نوعی عنکبوت که شبیه دانۀ انگور است.
* انگورک چشم: [قدیمی] مردمک چشم، انگوره.
کلمات مرتبط

معنی انگورک

انگورک

کلمات مرتبط