کلمه
اوسی
اشتباه تایپی
h,sd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اوسی در دهخدا

اوسی. (ص نسبی ) منسوب به اوس ، و آن شهری است بفرغانه :
بشکر چیدن لفظ تو آن بود
که هم اوسی رسد هم اوزجندی.
سوزنی.
کلمات مرتبط

معنی اوسی

اوسی

کلمات مرتبط