کلمه
اژدها فش
اشتباه تایپی
hCnih ta
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اژدها فش در فرهنگ فارسی

( صفت ) ۱ - آنکه بشکل و هیئت اژدها باشد اژدها صورت اژدها منظر . ۲ - لقبی برای ضحاک .
کلمات مرتبط

معنی اژدها فش

اژدها فش

کلمات مرتبط