کلمه
اکست
اشتباه تایپی
h;sj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اکست در دهخدا

اکست. [ اَ ک َ ] (اِخ ) ستاره ٔ سهیل را نامند. (هفت قلزم ) (برهان ). رجوع به سهیل و اگست شود.
کلمات مرتبط

معنی اکست

اکست

کلمات مرتبط