کلمه
اکست
اشتباه تایپی
h;sj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اکست در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی اکست

کلمات مرتبط