کلمه
اکیده
اشتباه تایپی
h;dni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اکیده در دهخدا

اکیده. [ اَ دَ ] (ع ص ) اکیدة. مؤنث اکید. به معنی استوار و محکم : اوامر اکیده. (از یادداشت مؤلف ). رجوع به اکید شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه اکیده در فرهنگ فارسی

اکیده . مونث اکید به معنی استوار و محکم .
کلمات مرتبط

معنی اکیده

اکیده

کلمات مرتبط