کلمه
ایتا
اشتباه تایپی
hdjh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایتا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ایتا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ایتا

کلمات مرتبط