کلمه
ایران خدای
اشتباه تایپی
hdvhk onhd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایران خدای در فرهنگ فارسی

پادشاه ایران
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران خدای در دهخدا

ایران خدای. [ خ ُ ] (اِ مرکب ) پادشاه ایران. (فرهنگ فارسی معین ) :
سران را که بد هوش و فرهنگ و رای
مر او را چه خواندند ایران خدای.
فردوسی.
کلمات مرتبط

معنی ایران خدای

ایران خدای

کلمات مرتبط