کلمه
ایران سپاهبد
اشتباه تایپی
hdvhk s~hifn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایران سپاهبد در دهخدا

ایران سپاهبد. [ س ِ ب َ ] (اِ مرکب ) رئیس طبقه ٔ جنگیان ایران در زمان ساسانیان. (از دائرةالمعارف فارسی ). ایران سپاهبذ. و رجوع به ایران در زمان ساسانیان شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران سپاهبد در فرهنگ فارسی

رئیس طبقه جنگیان ایران در زمان ساسانیان .
کلمات مرتبط

معنی ایران سپاهبد

ایران سپاهبد

کلمات مرتبط