کلمه
ایران پرست
اشتباه تایپی
hdvhk ~vsj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایران پرست در فرهنگ فارسی

( اسم ) آنکه ایران را از جان و دل دوست دارد ایران دوست .
پرستنده ایران آنکه ایرانی را تا حد پرستش دوست داشته باشد .
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران پرست در دهخدا

ایران پرست. [ رام ْ پ َ رَ ] (نف مرکب ) پرستنده ٔ ایران. آنکه ایران را تا حد پرستش دوست داشته باشد. کسی که ایران را بستاید و بپرستد. آنکه ایران را از جان و دل دوست دارد. ایران دوست. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی ایران پرست

ایران پرست

کلمات مرتبط