کلمه
ایران پرستی
اشتباه تایپی
hdvhk ~vsjd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایران پرستی در فرهنگ فارسی

پرستش ایران دوستی شدید ایران .
عمل ایران پرست
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران پرستی در دهخدا

ایران پرستی. [ رام ْ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) عمل ایران پرست. رجوع به ماده ٔ قبل شود.
کلمات مرتبط

معنی ایران پرستی

ایران پرستی

کلمات مرتبط