کلمه
اینچ
اشتباه تایپی
hdk]
تلفظ
'inC
نقش کلمه
اسم

معنی واژه اینچ در دهخدا

اینچ. (انگلیسی ، اِ) مقیاس طول در انگلستان معادل 2/54 سانتیمتر. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی واژه اینچ در فرهنگ فارسی

واحدمقیاس طول درانگلستان برابر۲/۵۴ سانتیمتر، برابریک دوازدهم فوت، هرسه فوت یک یارداست
( اسم ) واحد مقیاس طول در انگلستان معادل ۲/۵۴ سانتیمتر.
کلمات مرتبط

معنی واژه اینچ در فرهنگ معین

[ انگ . ] (اِ.) واحد مقیاس طول در انگلستان معادل ۵۴/۲ سانتی متر.
کلمات مرتبط

معنی واژه اینچ در فرهنگ عمید

واحد اندازه گیری طول، تقریباً معادل ۵۴/۲ سانتی متر.
کلمات مرتبط

معنی اینچ

اینچ

/'inC/
کلمات مرتبط