کلمه
ای والله
اشتباه تایپی
hd ,hggi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ای والله در فرهنگ فارسی

( جمله ) ۱ - آفرین . بارک الله . ۲ - درست است راست است همینطور است .
کلمات مرتبط

معنی واژه ای والله در فرهنگ معین

(اِ وَ لْ لا) [ ع . ] (جمله ) ۱ - آفرین ، بارک الله. ۲ - درست است ، راست است ، همین طور است .
کلمات مرتبط

معنی واژه ای والله در فرهنگ عمید

آری قسم به خدا، درست است، راست است.
کلمات مرتبط

معنی ای والله

ای والله

کلمات مرتبط