کلمه
باخ
اشتباه تایپی
fho
تلفظ
bAx
نقش کلمه
اسم فامیل

معنی واژه باخ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه باخ در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی واژه باخ در دانشنامه عمومی

معنی باخ

کلمات مرتبط