کلمه
باخ ناکا
اشتباه تایپی
fho kh;h
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه باخ ناکا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی باخ ناکا

کلمات مرتبط