کلمه
بارم
اشتباه تایپی
fhvl
تلفظ
bArem
نقش کلمه
اسم

معنی واژه بارم در دهخدا

بارم. [ رِ ] (فرانسوی ، اِ) کتاب محتوی محاسبات حل شده. و بمناسبت نام واضع آن بدین نام موسوم شده است. || ریز نمرات مخصوص آزمایش یک پرسش. برای بدست آوردن معدل نمرات یک آزمایش پرسش ها را به اجزایی چند تقسیم و برای هر جزء نمره ای تعیین میکنند، نمره ٔ مزبور را در اصطلاح بارم خوانند.

بارم. [ رَ ] (اِ) بیرم. یکی از اصناف مخل است. (مفاتیح العلوم خوارزمی ). و آن آلت درازی است آهنین و جز آن که بدان سنگ را حرکت دهند. اهرم.
کلمات مرتبط

معنی واژه بارم در فرهنگ فارسی

یکی از اصناف ملخ است
کلمات مرتبط

معنی واژه بارم در فرهنگ معین

(رِ) [ فر. ] ( اِ.) جدول یا مقیاس تعیین شده برای نمره گذاری ، شمارک . (فره ).
کلمات مرتبط

معنی واژه بارم در فرهنگ عمید

= بیرم۲
ریزِ نمره های مخصوص که در هر آزمون به پاسخ پرسش ها داده می شود.
کلمات مرتبط

بارم در جدول ها

ریز نمرات
کلمات مرتبط

معنی بارم

بارم

/bArem/

مترادف بارم: معیار، مقیاس
کلمات مرتبط