کلمه
باز گسستن
اشتباه تایپی
fhc 'ssjk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه باز گسستن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی باز گسستن

کلمات مرتبط