کلمه
باسمه ای
اشتباه تایپی
fhsli hd
تلفظ
bAsme'i
نقش کلمه
اسم

معنی واژه باسمه ای در فرهنگ معین

(مِ) [ تر - فا. ] (ص .) ۱ - چاپی . ۲ - کنایه از: ساختگی ، قلابی .
کلمات مرتبط

معنی واژه باسمه ای در فرهنگ عمید

۱. چاپی: تصویر باسمه ای.
۲. [مجاز] آنچه ظاهرش خوب و فریبا اما بی اصل و بی بنیاد باشد، ساختگی، قلابی.
کلمات مرتبط

معنی واژه باسمه ای در دهخدا

باسمه ای. [ م َ / م ِ ] (ص نسبی ) چاپی. مطبوع. مقابل قلمی. و رجوع به باسمه شود. || به مجاز، کاذب. بدروغ. بدل. مجعول. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی باسمه ای

باسمه ای

/bAsme'i/
کلمات مرتبط