کلمه
باطرقانی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی
fhxvrhkd (hfihl cnhdd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی باطرقانی (ابهام زدایی)

کلمات مرتبط