کلمه
بالضروره
اشتباه تایپی
fhgqv,vi
تلفظ
bezzarure
نقش کلمه
قید

معنی واژه بالضروره در دهخدا

بالضرورة. [ بِض ْ ض َ رَ ] (ع ق مرکب ) (از: ب + ال + ضروره ) بطور ضرورت. بطور لزوم. بطور حاجت. (ناظم الاطباء). ضرورةً. و رجوع به ضرورت شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه بالضروره در فرهنگ فارسی

ناچار ناگریز لاجرم بطورلزوم : (( واحتمال دارد که سلاطین دکن بالضره باتفاق متوجه شوند ...
کلمات مرتبط

معنی بالضروره

بالضروره

/bezzarure/
کلمات مرتبط