کلمه
ببل
اشتباه تایپی
ffg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ببل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ببل در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ببل

کلمات مرتبط