کلمه
بتان
اشتباه تایپی
fjhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بتان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بتان در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بتان

کلمات مرتبط