کلمه
بخش اوف
اشتباه تایپی
foa h,t
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش اوف در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بخش اوف

کلمات مرتبط