کلمه
بخش مرادلو
اشتباه تایپی
foa lvhng,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش مرادلو در دانشنامه عمومی

بخش مرادلو یکی از بخش های تابعه شهرستان مشکین شهر در استان استان اردبیل ایران است.
کلمات مرتبط

معنی بخش مرادلو

بخش مرادلو

کلمات مرتبط