کلمه
بخش ویژه (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی
foa ,dCi (hfihl cnhdd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش ویژه (ابهام زدایی) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بخش ویژه (ابهام زدایی)

کلمات مرتبط