کلمه
بخش ویژه (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی
foa ,dCi (hfihl cnhdd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش ویژه (ابهام زدایی) در دانشنامه عمومی

بخش ویژه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
بخش ویژه (فیلم)
بخش ویژه (فیلم ۱۹۸۸)
بخش ویژه (فیلم ۱۹۹۷)
کلمات مرتبط

معنی بخش ویژه (ابهام زدایی)

بخش ویژه (ابهام زدایی)

کلمات مرتبط