کلمه
بخن
اشتباه تایپی
fok
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بخن در فرهنگ فارسی

معنی بخن

کلمات مرتبط