کلمه
بد سیرت
اشتباه تایپی
fn sdvj
تلفظ
badsirat
نقش کلمه
صفت

معنی واژه بد سیرت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بد سیرت

کلمات مرتبط