کلمه
برانگیزاندن
اشتباه تایپی
fvhk'dchknk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برانگیزاندن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی برانگیزاندن

کلمات مرتبط