کلمه
برزیده
اشتباه تایپی
fvcdni
تلفظ
barzide
نقش کلمه
صفت

معنی واژه برزیده در دهخدا

برزیده. [ ب َ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از برزیدن ، کرده. عمل کرده. معمول داشته : و سلوک شیوه ٔ رشاد ببرزیده. (جهانگشای جوینی ). و رجوع به برزیدن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه برزیده در فرهنگ فارسی

نعت مفعولی از برزیدن عمل کرده .
کلمات مرتبط

برزیده در جدول ها

مزار شریف
کلمات مرتبط

معنی برزیده

برزیده

/barzide/
کلمات مرتبط