کلمه
برش جور
اشتباه تایپی
fva [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برش جور در فرهنگ فارسی

[match cut] [سینما و تلویزیون] برشی که برای ایجاد پیوستگی بین دو نما انجام شود
کلمات مرتبط

معنی برش جور

برش جور

کلمات مرتبط