کلمه
برش یکسرۀ نواری متناوب
اشتباه تایپی
fva d;svۀ k,hvd ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برش یکسرۀ نواری متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی برش یکسرۀ نواری متناوب

کلمات مرتبط