کلمه
برنامه ریزی سناریو
اشتباه تایپی
fvkhli vdcd skhvd,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برنامه ریزی سناریو در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی برنامه ریزی سناریو

کلمات مرتبط