کلمه
برهنگی در فیلم
اشتباه تایپی
fvik'd nv tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برهنگی در فیلم در دانشنامه عمومی

برهنگی در فیلم (به انگلیسی: Nudity in film) به عریان شدن و یا پوشیدن لباسی که در فرهنگ عامه، عریان خوانده می شود، در فیلم های سینمایی گفته می شود (ممکن است آنچه در فرهنگ عامه عریان خوانده می شود، کم لباس پوشیدن باشد).
کلمات مرتبط

معنی برهنگی در فیلم

برهنگی در فیلم

کلمات مرتبط