کلمه
برچیدگی
اشتباه تایپی
fv]dn'd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برچیدگی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه برچیدگی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه برچیدگی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه برچیدگی در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

برچیدگی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی برچیدگی

کلمات مرتبط