کلمه
برکس
اشتباه تایپی
fv;s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برکس در دهخدا

برکس. [ ب َک َ ] (ق ) بمعنی معاذاﷲ و نعوذباﷲ باشد. (اوبهی ). برگس. پرکس. برگست. پرگست. رجوع به پرگس و برگس شود.
کلمات مرتبط

معنی برکس

برکس

کلمات مرتبط