کلمه
برکه
اشتباه تایپی
fv;i
تلفظ
berke
نقش کلمه
اسم

معنی واژه برکه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه برکه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه برکه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه برکه در دانشنامه عمومی

برکه در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی برکه

کلمات مرتبط