کلمه
بسات
اشتباه تایپی
fshj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بسات در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بسات در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بسات

کلمات مرتبط