کلمه
بسات
اشتباه تایپی
fshj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بسات در دهخدا

بسات. [ ب َ ] (اِخ ) از اصطلاحات علم هیئت در تداول هندوان است. رجوع به جدول ماللهند ص 156 س 13 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه بسات در فرهنگ فارسی

از اصطلاحات علم هیئت در تداول هندوان است .
[ گویش مازنی ] /besaat/ ساخته شده – آن چه را که برای امری تدارک می بینند و تهیه می کنند - آرایش کرده
کلمات مرتبط

معنی بسات

بسات

کلمات مرتبط