کلمه
بطحاء (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی
fxphء (hfihl cnhdd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بطحاء (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی بطحاء (ابهام زدایی)

کلمات مرتبط