کلمه
بلند قامتی
اشتباه تایپی
fgkn rhljd
تلفظ
bolandqAmati
نقش کلمه
اسم

معنی واژه بلند قامتی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بلند قامتی

کلمات مرتبط