کلمه
بنگر
اشتباه تایپی
fk'v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنگر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بنگر

کلمات مرتبط