کلمه
بنیان
اشتباه تایپی
fkdhk
تلفظ
bonyAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه بنیان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان در دانشنامه عمومی

معنی بنیان

کلمات مرتبط