کلمه
بنیان آباد
اشتباه تایپی
fkdhk Hfhn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان آباد در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنیان آباد

کلمات مرتبط