کلمه
بنیان اسیدی
اشتباه تایپی
fkdhk hsdnd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان اسیدی در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنیان اسیدی

کلمات مرتبط