کلمه
بنیان اطلاعاتی مدیریتی
اشتباه تایپی
fkdhk hxghuhjd lndvdjd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان اطلاعاتی مدیریتی در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنیان اطلاعاتی مدیریتی

کلمات مرتبط