کلمه
بنیان نمایش ویندوز
اشتباه تایپی
fkdhk klhda ,dkn,c
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان نمایش ویندوز در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنیان نمایش ویندوز

کلمات مرتبط