کلمه
بنیان نهادن
اشتباه تایپی
fkdhk kihnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان نهادن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

بنیان نهادن در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان نهادن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بنیان نهادن

کلمات مرتبط