کلمه
بنیان کردن
اشتباه تایپی
fkdhk ;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان کردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان کردن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بنیان کردن

کلمات مرتبط