کلمه
بنیان کن
اشتباه تایپی
fkdhk ;k
تلفظ
bonyAnkan
نقش کلمه
صفت

معنی واژه بنیان کن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه بنیان کن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بنیان کن

کلمات مرتبط