کلمه
بنیان گذار
اشتباه تایپی
fkdhk 'bhv
تلفظ
bonyAngozAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه بنیان گذار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بنیان گذار

کلمات مرتبط