کلمه
بنیان گذار پدیدار شناسی
اشتباه تایپی
fkdhk 'bhv ~ndnhv akhsd
تلفظ
نقش کلمه

بنیان گذار پدیدار شناسی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی بنیان گذار پدیدار شناسی

کلمات مرتبط