کلمه
بنیان گذار ژنتیک
اشتباه تایپی
fkdhk 'bhv Ckjd;
تلفظ
نقش کلمه

بنیان گذار ژنتیک در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی بنیان گذار ژنتیک

کلمات مرتبط